Informējam, ka pamatojoties uz "Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likuma" 8. panta 2. punktu, no 20.05.2016 elektroniskās cigaretes un uzpildes flakonus aizliegts pārdot un iegādāties ar distances līguma palīdzību, tajā skaitā ārpus Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts teritorijas.

Turpmāk e-cigaretes un e-šķidrumus varat iegādāties tikai mūsu vai partneru mazumtirdzniecības vietās.

Lūdzu sekojiet jaunumiem un informācijai, aktīvi meklējam risinājumu.

Kontakti uzziņām: info@alpliq.com | +371 67 869 220

Please be informed that on the basis of "Tobacco products, herbal smoking products, electronic smoking devices and e-liquids directive" Article 8, paragraph 2, starting from 20.05.2016 electronic cigarettes and e-liquids are prohibited to sale and purchase under a distance contract, including outside European Union Member State or European Economic area country.

From now on e-cigarettes and e-liquids can only be purchased on our or partner's retail outlets.

Please follow news and information, we are actively looking for a solution.

Contact for inquiries: info@alpliq.com | +371 67 869 220

Информируем вас о том, что на основе директивы "О табачных изделиях, растительных продуктах курения, электронных устройства курения и электронных жидкостях" статьи 8 п.2, начиная с 20.05.2016 года продажа и покупка электронных сигарет и жидкостей дистанционно запрещена, включая страны за пределами Европейского союза, а также государства-члены Европейской Экономической Зоны.

Отныне электронные сигареты и электронные жидкости могут быть приобретены только в наших или партнерских точках розничной торговли.

Пожалуйста следите за новостями и информацией, мы активно ищем решение.

Контакты для справок: info@alpliq.com | +371 67 869 220